Referater

Referater

Specialklubben for Dværg Wyandotter

Referat af generalforsamlingen i Specialklubben for Dværg Wyandotter lørdag den 16. oktober 2021 i Salbrovad Hallen, Assens.

Pkt. 1. Valg af dirigent og stemmetæller

Jørgen Abrahamsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet.

Pkt. 2. Formandens beretning.

Lars K. Mortensen indledte med at takke for opbakningen til dagens udstillingen og de mange fremmødte.

Han omtalte den lange nedlukning af vores hobby på grund af corona og fugleinfluenza. Han fremhævede, at vi var så heldige, at vi sidste år kunne holde vores specialudstilling med god tilslutning, men at det stort set også blev den eneste udstilling, der blev gennemført, for umiddelbart efter lukkede alt.

Han italesatte udfordringerne med at producere vores blad både i forhold til at lave selve bladet, som for det meste lå på få skuldre, og i forhold til de økonomiske omkostninger. Bestyrelsen havde valgt ikke at udgive bladet sidste år, da det ikke kunne deles ud på landsudstillingen, da den ikke blev gennemført. Til gengæld blev der produceret 3 lange artikler til Tidsskrift for Racefjerkræ, som jo bliver læst af alle medlemmer i DFfR. Han så det som den mest farbare vej for at udbrede viden om vores Tyske Dværg Wyandotter, ligesom brug af vores hjemmeside og Face Book bør prioriteres.

Han omtalte, at bestyrelsen havde valgt at aflyse Rassebezogene EE-Schau på landsudstillingen, da transport af dyr over landegrænsen med de nye regler i EU er svære at håndtere, og kræver en del papirarbejde. De danske myndigheder stiller krav om, at Fødevarestyrelsens dyrlæger skal godkende transport ud af landet af dyr til udstilling.

Lars K. Mortensen sluttede sin beretning af med, at han meddelte, at han stoppede som formand og samtidig trådte ud af bestyrelsen af personlige årsager. Han havde for mange gøremål i forhold til tid til rådighed.

Generalforsamlingen udtrykte opbakning, at der ikke længere udgives et blad, men at der laves artikler til Tidsskrift for Racefjerkræ, og at vores hjemmeside og Face Book bruges i større omfang til kommunikation.

Beretningen blev godkendt.

Pkt. 3. Regnskab ved kassereren.

Søren Hugo Høy oplyste, at der var lavet et samlet regnskab for både 2020 og 2021.

Regnskabet viste et overskud på 6.119,58 kr., og en samlet kontant egenkapital på 19.481,93 kr.

Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 4. Indkomne forslag.

Der er indkommet følgende forslag fra bestyrelsen:

”Specialklubben for Dværg Wyandotter foreslår på generalforsamlingen den 16. oktober 2021 følgende til DFfR´s Hovedbestyrelse:

  • At der udarbejdes nogle nye retningslinjer for optag af nye dommere.
  • Det bør nøje overvejes om 5 års reglen skal bevares eller om optaget til dommerkursus skal ske på et objektivt skøn.
  • At der i de nye retningslinjer tages højde for, at dommergruppen er af ældre dato, og at tilgangen af nye dommere er bydende nødvendig for at opretholde antallet af dommer i Dommeringen.”

Formanden motiverede forslaget.

Der var bemærkninger til forslaget fra forskellige medlemmer både til fordel for den nuværende ordning og til fordel for forslaget.

Et stort flertal stemte for forslaget.

Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent.

Kassereren forslog uændret kontingent og det blev vedtaget.

Pkt. 6. Forslag til dommere til Landudstillingen i december 2022:

Der skal bruges 7.

Søren Hugo Høy, Lars K. Mortensen, Lars Moos Hansen, Bjørn Nyrnberg, Morten Søndergaard, Per Almann Nielsen, Frank Jørgensen, Sofus Ludvigsen og Martin Green blev foreslået. De 7 først nævnte har alle Tyske Dværg Wyandotter som første prioritet, hvorfor de er valgt, mens de 2 sidstnævnte kun ønskede at have Tyske Dværg Wyandotter som 2. prioritet, hvorfor de er i reserve.

Pkt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Da der ikke har været valg i 2 år er alle bestyrelsesmedlemmer på valg.

Lars K. Mortensen ønskede ikke valg.

Der blev foreslået genvalg af Søren Hugo Høy, Henrik Vest Hansen, Niels Westergaard og Frank Jørgensen.

Lars Moos Hansen og Jørgen Abrahamsen blev foreslået.

Frank Jørgensen tilkendegav herefter, at da der var nye kandidater, så ville han gerne trække sig efter 30 år i bestyrelsen og give plads til nye.

Søren Hugo Høy, Henrik Vest Hansen, Niels Westergaard, Lars Moos Hansen og Jørgen Abrahamsen dermed valgt til bestyrelsen.

Pkt. 8. Valg af bestyrelsessuppleanter.

Genvalg af Bjarne Nagel og Dennis Nielsen.

Pkt. 9. Eventuelt.

Størrelse på Tyske Dværg Wyandotter. Willy Littau bragte spørgsmålet i debat, da flere haner vejer over standardvægten på 1.600 gram.

Der var en god drøftelse af emnet og de udfordringer, der er omkring vægten.

Det er et emne, der må følges, og der må være fokus på, at få vægten ned, men det skal ske med omtanke og med tilstrækkelig tid, og ikke på bekostning af de type- og fjerstrukturmæssige forbedringer, der er nået. Vi skal fastholde vores gode type og fjerstruktur.

Lars K. Mortensen takkede Frank Jørgensen for sit lange virke i bestyrelsen.

Henrik Vest Hansen takkede Lars K. Mortensen for hans store indsats som formand gennem mange år.

Der var klapsalver til begge fra generalforsamlingen.

Afgående formand Lars K. Mortensen sluttede generalforsamlingen, hvorefter der var præmieuddeling.

Bestyrelsen har konstitueret sig som følgende:

Formand

Henrik Vest Hansen (valgt for 2 år)

Kasserer

Søren Hugo Høy (valgt for 1 år)

Bestyrelsesmedlemmer

Niels Westergaard (valgt for 1 år)

Lars Moos Hansen (valgt for 2 år)

Jørgen Abrahamsen (valgt for 2 år)

Referent

Jørgen Abrahamsen